دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تماس با ما
كد گرمسار: 023 
تلفنخانه دانشگاه :
31430 
34205009
34205010 
34205011
34205012 
سمت آدرس تلفن داخلي  تلفن مستقيم
 حوزه رياست
 رئيس واحد ساختمان رياست - طبقه اول
201  34204701 
 مسئول دفتر رئيس واحد
202  34204702 
 فكس دفتر رياست
  34204700
 مدير حراست
 ساختمان رياست - طبقه همكف
359
 34208705
 كارشناس حراست
 ساختمان رياست - طبقه همكف
342
 
 مدير گزينش  ساختمان اداري - طبقه همكف
369
 34206111
 كارشناس گزينش
 ساختمان اداري - طبقه همكف
369
 
 حسابرس هيات امناي استان
 ساختمان اداري - طبقه اول
343
34201305
 مدير روابط عمومي
 ساختمان اداري - طبقه اول
344  34205703
 مشاور حقوقي
 ساختمان اداري - طبقه اول
367
 
 آمار، برنامه و بودجه
 ساختمان اداري - طبقه اول
 388 34208866
 ستاد شاهد و ايثارگر
 ساختمان اداري - طبقه اول
 360  34200069
 مديرفناوري اطلاعات و ارتباطات
 ساختمان پژوهش - طبقه سوم
284
 34204709
 مركز كامپيوتر
 ساختمان پژوهش - طبقه سوم
 244  34204300
 ساختمان پژوهش - طبقه سوم
 286  
 سايت كامپيوتر
 ساختمان پژوهش- طبقه همكف
 278  
 باشگاه ورزشي
 باشگاه ورزشي
 325  
 مسئول تربيت بدني
 باشگاه ورزشي
 325  
 آموزشگاه زبان
 ساختمان مركز رشد واحدهاي فن آور فارابي - طبقه اول
390
 
 حوزه دانشجويي و فرهنگي
 معاون امور دانشجويي و فرهنگي
 ساختمان اداري - طبقه همكف
 356 34203843
 مدير امور فرهنگي
 ساختمان اداري - طبقه همكف
362
34204704
 رئيس اداره فارغ التحصيلان
 ساختمان اداري - طبقه همكف
352
 34202301
 اداره فارغ التحصيلان
 ساختمان اداري - طبقه همكف
 375  
 نقل و انتقالات
 ساختمان اداري - طبقه همكف
353
34203967
 دبيرخانه حوزه
 ساختمان اداري - طبقه همكف
 
 امور خوابگاه خواهران
 ساختمان اداري - طبقه همكف
371
 
 امور خوابگاه برادران
 ساختمان اداري - طبقه همكف
348
 
 دفتر مشاوره
 دانشكده علوم انساني - طبقه همكف
 428  34203135
 مسئول برگزاري كرسي هاي نظريه پردازي
 ساختمان اداري-طبقه اول
 341  
 سلف سرويس
 سلف سرويس - طبقه اول
350
 
 آشپزخانه  سلف سرويس - طبقه همكف
243
 
 دفتر معاونت دانشجويي  فرهنگي و فوق برنامه
 ساختمان اداري - طبقه همكف
355
 
 كانون قرآن و عترت برادران
 ساختمان اداري - طبقه همكف
 381  
 كانون قرآن و عترت خواهران
 ساختمان اداري - طبقه همكف
 346  
 دفتر فرهنگ امور خواهران
 ساختمان اداري - طبقه همكف
 
 بايگاني راكد
 ساختمان اداري - طبقه همكف
382
 
 خوابگاه كوثر
 ميدان 22 بهمن - جنب پمپ بنزين
   34201099
   34201245
  34223207
   34204202
   34205126
 خوابگاه امام علي
 خيابان سيادت - چهارراه سيادت
   34237576
  34237575
 حوزه عمران
 مدير عمران
 ساختمان اداري - طبقه همكف
351
 34203844
فكس  دفتر عمران
 ساختمان اداري-طبقه همكف
  34200970
 دفتر عمران
 ساختمان اداري - طبقه همكف
358
 
 358  
 دفتر تاسيسات
 جنب ساختمان انبار مركزي
333
 
 حوزه پژوهش
 معاون پژوهش
 ساختمان پژوهش - طبقه سوم
 255 34202706
 مدير پژوهش
 ساختمان پژوهش - طبقه سوم
281
34203842
 مسئول دفتر معاون پژوهشي
 ساختمان پژوهش - طبقه سوم
 255  
 دفتر امور پژوهش
 ساختمان پژوهش - طبقه سوم
277
 
 مدير ارتباط با صنعت و جامعه
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
287
 34208990
 كارشناس ارتباط با صنعت
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
287
 
 دفتر تحقيقات نمك
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
288
 
 دفترامورپايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
 221  34204307
 پژوهش دانشكده علوم تربيتي
 ساختمان پژوهش-طبقه دوم
221
 
 دفتر مجلات واحد
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
205
34208581
 دفتر مجله دامپزشكي
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
264
34200304
 دفتر طرح هاي پژوهشي
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
264
 34200304
 اداره تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
221
 34204307
 مدير باشگاه پژوهشگران جوان
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
249
 34208800
 انبار الكترونيك
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
268
 
 آزمايشگاه الكترونيك ديجتال و معماري كامپيوتر
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
 222  
 آزمايشگاه مدارمخابراتي
 ساختمان پژوهش - طبقه دوم
258
 
 آزمايشگاه الكترونيك (3)
 ساختمان پژوهش - طبقه اول
257
 
 آزمايشگاه اجزا
 ساختمان پژوهش - طبقه اول
 251  
 آزمايشگاه فيزيك(1)
 ساختمان پژوهش - طبقه اول
 226  
 كارگاه برق
 داخل محوطه واحد.جنب تعاوني
 339  
 بخش امانات كتابخانه مركزي
 كتابخانه مركزي - طبقه همكف
376
 
 بخش مرجع كتابخانه مركزي
 كتابخانه مركزي - طبقه همكف
 374  
 پارك علم وفن آوري
 ساختمان مركز رشد واحدهاي فن آور فارابي-طبقه همكف
  34203046
  34203045
  34201044
 حوزه آموزش
 معاون آموزش
 ساختمان آموزش - طبقه اول
290
34202969
 مدير آموزش
 ساختمان آموزش - طبقه اول
 237 34201309
 مسئول دفتر معاون آموزش
 ساختمان آموزش - طبقه اول
290
 
 كارشناس برنامه ريزي
 ساختمان آموزش - طبقه اول
 275 34203302
 امتحانات
 ساختمان آموزش - طبقه اول
253
 34208833
234
 
 مديركارگزيني هيات علمي
 ساختمان آموزش - طبقه اول
 262  34204708
 كارشناس كارگزيني هيات علمي
 ساختمان آموزش - طبقه اول
273
 
 دبيرخانه آموزش
 ساختمان آموزش - طبقه اول
259
 
 ثبت نام
 ساختمان آموزش - طبقه همكف
260
34203235
 بايگاني
 ساختمان آموزش - طبقه همكف
233
 
 بايگاني  ساختمان آموزش - طبقه همكف
239
 
 بسيج اساتيد
   426  
 حوزه اداري-مالي
 معاون اداري-مالي
 ساختمان اداري ومالي - طبقه اول
 338 34207766
مدير امور مالي ساختمان اداري و مالي - طبقه اول
411 34209965
 مدير امور اداري
 ساختمان اداري-مالي-طبقه همكف
 402 34204964
 مسئول دفتر معاون اداري-مالي
 ساختمان اداري ومالي - طبقه اول
 338  34201707
 حسابداري  ساختمان اداري و مالي- طبقه اول
368
 
 391  
378
 
 372  
 378  
370
 
 391  
 تداركات  ساختمان اداري و مالي - طبقه اول
395
 34203840
 ضمن خدمت
 ساختمان اداري و مالي - طبقه اول
395
 
 كارگزيني پرسنلي
 ساختمان اداري و مالي-طبقه همكف
 412  34205188
 حسابداري دانشجويي
 ساختمان اداري ومالي-طبقه همكف
 396  34203301
 صندوق رفاه دانشجويي
 ساختمان اداري ومالي-طبقه همكف
410
34200308
 صندوق رفاه دانشجويي
 ساختمان اداري ومالي-طبقه همكف
 394  
 دبيرخانه مركزي
 ساختمان اداري -طبقه همكف
 357 34205841
 ارسال و مراسلات
 ساختمان اداري -طبقه همكف
 357  
 سانترال  ساختمان اداري - طبقه همكف
200-201
 
 آبدارخانه حوزه رياست
 ساختمان اداري - طبقه اول
347
 
 آبدارخانه حوزه اداري-مالي
 ساختمان اداري ومالي-طبقه همكف
 380  
 آبدارخانه حوزه پژوهش
 ساختمان پژوهش - طبقه اول
 267  
 آبدارخانه حوزه آموزش
 ساختمان آموزش - طبقه همكف
242
 
 انبار مركزي
 ساختمان انبارمركزي
 389  
 دفتر خدمات
 نگهباني سابق دانشگاه
 384  
 مسئول نقليه
 ساختمان نقليه
 349  
فروشگاه تعاوني مصرف
 فروشگاه تعاوني مصرف
386
 34203189
 دانشكده علوم انساني
 رئيس دانشكده علوم انساني
 دانشكده علوم انساني - طبقه اول
407
 34200303
 پژوهش دانشكده علوم انساني
 دانشكده علوم انساني-طبقه همكف
271
 
 خدمات آموزشي گروه عمومي و تربيت بدني
 دانشكده علوم انساني-طبقه همكف
 392  
 كارشناس گروه كليه مقاطع رشته حسابداري،جغرافيا،جامعه شناسي،زبان و ادبيات عرب، فارسي وادبيات تطبيقي
 دانشكده علوم انساني-طبقه همكف
 271  
 كارشناس گروه حقوق،ارشدفقه  و حقوق جزا، فقه حقوق خصوصي
 دانشكده علوم انساني-طبقه همكف
 224  
 دانشكده علوم تربيتي
 رئيس دانشكده علوم تربيتي
 دانشكده علوم انساني-طبقه اول
 290  
 مديرگروه روانشناسي
 دانشكده علوم انساني-طبقه اول
228
 
 كارشناس گروه كارشناسي و ارشد مديريت، كارشناسي و ارشد روانشناسي ،آموزش ابتدايي
 دانشكده علوم انساني-طبقه همكف
 219  
 دانشكده فني و مهندسي
 رئيس دانشكده فني و مهندسي
 دانشكده فني ومهندسي-طبقه سوم
 418  34200306
 مديرگروه علوم پايه
 دانشكده فني ومهندسي- طبقه سوم
424
 
پژوهش دانشكده فني و كشاورزي
 دانشكده فني ومهندسي-طبقه سوم
 429  
 كارشناس گروه كليه مقاطع رشته برق و مهندسي پزشكي، هوافضا ومخابرات
 دانشكده فني -مهندسي-طبقه سوم
419
 
 كارشناس گروه كليه مقاطع رشته كامپيوتر، معماري، عمران، رباتيك ومكانيك خودرو 
 دانشكده فني ومهندسي-طبقه سوم
421
 
 خدمات آموزشي
   414  
 دانشكده كشاورزي
 رئيس دانشكده كشاورزي
 دانشكده فني و مهندسي-طبقه سوم
 418  34200306
 كليه مقاطع رشته كشاورزي،توزيع آب و زيست
 دانشكده فني و مهندسي-طبقه سوم
 421  
 مديرگروه كليه رشته هاي كشاورزي
 دانشكده فني ومهندسي-طبقه سوم
   
 آزمايشگاه شيمي  دانشكده كشاورزي-طبقه سوم
 358  


كد گرمسار: 023 
تلفنخانه دانشكده دامپزشكي :
34552020
35552313 
 دانشكده دامپزشكي
سمت آدرس تلفن داخلي  تلفن مستقيم
 رياست دانشكده
ساختمان اداري-طبقه اول
 238  34552121
 فكس  دانشكده
     34552284
 مسئول دفتر رياست دانشكده
 ساختمان اداري-طبقه اول
 239  34552121
 مدير گروه
 ساختمان اداري-طبقه اول
 234  
پژوهش دانشكده
 ساختمان اداري--طبقه اول
 236  34552120
 كتابخانه  ساختمان اداري-طبقه اول
237
 
 آموزش  ساختمان آموزشي-طبقه همكف
 247 34552010
 امور فرهنگي
 ساختمان آموزشي-طبقه همكف
 231  
 آبدارخانه آموزش
 ساختمان آموزشي-طبقه همكف
 249  
 بيمارستان دامپزشكي
ساختمان بيمارستان-طبقه همكف
 204 58492054
 آزمايشگاه تشخيصي بيمارستان دامپزشكي
 ساختمان بيمارستان-طبقه همكف
209
 
 داروخانه بيمارستان دامپزشكي
 ساختمان بيمارستان-طبقه همكف
 207  
 پذيرش بيمارستان وسانترال
 ساختمان بيمارستان-طبقه همكف
صفر
 34552020
 35552313
 آبدارخانه بيمارستان
 ساختمان بيمارستان-طبقه همكف
 201  
 آزمايشگاه فيزيولوژي و بافت شناسي
 ساختمان بيمارستان-طبقه اول
222
 
 آزمايشگاه ميكروبيولوژي
 ساختمان بيمارستان-طبقه اول
228
 
 آزمايشگاه انگل شناسي
 ساختمان بيمارستان-طبقه اول
226
 
 آزمايشگاه بهداشت موادغذايي
 ساختمان بيمارستان-طبقه اول
 223  
 آبدارخانه مجتمع آزمايشگاهي
 ساختمان بيمارستان-طبقه اول
246
 
 ساختمان آناتومي
 ساختمان آناتومي-جنب بيمارستان
232
 
 دامداري  دامداري دانشكده
235
 
 مزرعه شترمرغ
 ضلع جنوبي دانشكده
 241  
 سلف اساتيد
ساختمان  سلف سرويس اساتيد
233
 
 سلف دانشجويي
 ساختمان سلف سرويس دانشجويي
 251  
 انبار
 ضلع غربي بيمارستان
 240  
 نگهباني
 درب ورودي دانشكده
242
 34552019
تاریخ به روز رسانی: 1395/11/18
تعداد بازدید: 49994
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal