دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
معاونت اداري و مالي
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی: اباصلت بداغی

نشانی محل کار:  گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 شغل(سمت یا مسئولیت):  عضو هیات علمی

مرتبه علمی:‌  استاد پایه 15

abasalt.bodaghi@gmail.com پست الکترونیکی:

 

سوابق تحصیلی 

- کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه شیراز (76-1372).

- کارشناسی ارشد ریاضی محض با گرایش هندسه ناجابجایی از دانشگاه شهید بهشتی تحت راهنمایی  سرکارخانم دکتر ویدا میلانی (79-1376).

- دکتری ریاضی‌ محض با گرایش آنالیز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با عنوان پایان نامه " ارتباط اشتقاق ها و همومورفیسم ها روی جبر های باناخ" تحت راهنمایی آقای دکتر علیرضا مدقالچی (87-1383).  

- پسا دکتری به مدت 2 سال (2012-2010) در دانشگاه پوترا مالزی

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه علوم پایه واحد گرمسار سالهای 89 و 92 و 95

2- عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته ریاضی هیات جذب استان سمنان از سال 91 تا 93

3-مدیر پژوهش و فناوری واحد گرمسار سال 94

4- معاون پژوهش و فناوری واحد گرمسار سال های 96 و 97

5- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی واحد گرمسار سال 99

6- عضو کمیته منتخب واحد گرمسار از سال 96 تا کنون

7- عضو تخصصی اعتبار سنجی نشریات علمی سازمان مرکزی سال 99

8- عضو کمیته تخصصی رشته ریاضی گرایش آنالیز سازمان مرکزی سال 99

 

- مقالات چاپ شده (انگلیسی)

         1- A. Bodaghi, M. Eshaghi  Gordji and A. R. Medghalchi, A generalization of the  weak amenability of Banach algebras, Banach J.Math. Anal. 3 (2009) no. 1, 131-142.

2-   M. Amini, A. Bodaghi and D. Ebrahimi Bagha, Module Amenability of the Second Dual and Module Topological Center of Semigroup Algebras. Semigroup Forum, 80 (2010), 302-312.

3-      A. Bodaghi, M. Ettefagh, M. Eshaghi Gordji and A. R. Medghalchi, Module Structures on Iterated Duals of Banach Algebras.,  An. St. Univ. Ovidius Constanta, 18 (1) (2010), 63-80.

4-      A. Bodaghi, The Structure of  Module Contractible Banach algebras,  Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 1 (2010), No.1, 6-11.

5-       M. Amini and A. Bodaghi, Module amenability and weak module amenability for second dual of Banach algebras. Chamchuri J. Math. 2 (2010), no. 1, 57-71.

6-      M. Eshaghi Gordji and A. Bodaghi, On the Heyers-Ulam-Rassias Stability Problem for Quadratic Functional Equations, East. Jour. Approximation. 16 (2010), no 2, 123-130.

7-      A. Bodaghi, Module amenability and tensor product of semigroup algebras, Journal of Mathematical Extension. 4, No. 2 (2010), 97-106.

8-       A. Bodaghi, Module (φ,ψ)-amenability of Banach algebras, Archivum Mathematicum. 46 (2010), No. 4, 227-235.

9-      A. Bodaghi, M. Amini  and R. Babaee, Module derivation into iterated duals of Banach algebras.  Proceedings of the Romanian Academy-series A. 12, no 4 (2011), 277-284.

10-  A. Bodaghi, I. A. Alias and M. H. Ghahramani, Approximately cubic functional equations and cubic multipliers. Journal of inequalities and Applications, 2011, 2011:53, doi:10.1186/1029-242X-2011-53.

11- A. Bodaghi, I. A. Alias  and M. Eshaghi Gordji,  On the stability of quadratic double centralizers and quadratic multipliers: A fixed point approach. Journal of Inequalities and Applications, Volume 2011 (2011), Article ID 957541, doi:10.1155/2011/957541.

12- M. Eshaghi Gordji and A. Bodaghi, On the stability of quadratic double centralizer  on  Banach algebras. Journal of Computational Analysis and Applications. 13, No. 4 (2011), 724–729.

13- M. Eshaghi Gordji, A. Bodaghi and C. Park, A fixed point approach to the stability of double Jordan centralizers and Jordan multipliers on Banach algebras. U. P. B. Sci. Bull., Series A, 73, no 2 (2011), 65-74.

14- B. Shojaee and A. Bodaghi, Approximate cyclic amenability of Banach algebras, Math. Sci. Quart. Jour. 5, no 1 (2011), 25-32.

15- A. Bodaghi, Module amenability of the projective module tensor product.  Malaysian Journal of Mathematical Sciences 5(2): 257-265 (2011).

16- A. Bodaghi, Hermitian metric on quantum spheres, Int. J. Nonlinear Anal. Appl. 2 (2011), No.1, 67-72.

17- A. Bodaghi, Module amenability and generalized notions of module amenability: A survey, MathDigest, Bulletin of INSPEM, 5 (2), 2011, 48-60.

18- M. Amini, A. Bodaghi, M. Ettefagh and C. K. Haghnejad Azar, Arens regularity and module Arens regularity of module actions. U. P. B. Sci. Bull., Series A, 74, no 2 (2012), 75-86.

19- C. Park and A. Bodaghi, On the stability of *-derivations on Banach *-algebras, Advances in Difference Equations. 2012, doi: 10.1186/1687-1847-2012-138.

20- G. Zabandan, A. Bodaghi and A. Kilicman, The Hermite-Hadamard inequality for r-convex functions, Journal of Inequalities and Applications, 2012: 215. doi:10.1186/1029-242X-2012-215.

21- A. Bodaghi, M. Eshaghi Gordji and K. Paykan, Approximate multipliers and approximate double centralizers on Banach algebras: A fixed point approach. An. St. Univ. Ovidius Constanta, 20 (3) (2012), 21-32.

22- A. Bodaghi and M. Amini, Module character amenability of Banach algebras. Archiv der Mathematik, 99, no. 4 (2012), 353-365.

23- A. Bodaghi, I. A. Alias and M. H. Ghahramani, Ulam Stability of a Quartic Functional Equation. Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 232630, 9 pages, doi:10.1155/2012/232630.

24- A. Bodaghi and I. A. Alias,  Approximate ternary quadratic derivations on ternary Banach algebras and C*-ternary rings. Advances in Difference Equations. 2012: 11. 10.1186/1687-1847-2012-11.

25-  S. Y. Yang, A. Bodaghi and K. A. M. Atan, Approximate Cubic *-Derivations on Banach *-Algebras.  Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 684179, 12 pages, doi:10.1155/2012/684179.

26- A. Bodaghi, Module contractibility of semigroup algebras, Mathematics Scientific Journal, 7, No. 2 (2012), 5-18.

27-  A. Bodaghi, Semigroup algebras and their weak module amenability,  Journal of Applied functional Analysis, 7, no 4 (2012), 332-338.

28- A. Bodaghi and B. Shojaee, n-Jordan homomorphisms on C*-algebras, Journal of Linear and Topological Algebras, 1, No. 1 (2012), 1-7.

29- A. Bodaghi, n-Homomorphism amenability, Proceedings of the Romanian Academy-series A, Volume 14, No. 2 (2013), 101–105.

30-  A. Bodaghi and M. Amini, Module biprojective and module biflat Banach algebras, U. P. B. Sci. Bull., Series A,  75, no 3 (2013), 25-36.

31-  E. W. Shin, S. M. Kwon, Y. T. Hyen and Y. H. Choi and A. Bodaghi, Approximately ternary homomorphisms on C*-ternary algebras. Abstract and Applied Analysis, (2013), Article ID 734025, DOI: 10.1155/2013/734025.

32- A. Bodaghi, S. Y. Jang and C. Park, On the stability Jordan *-Derivations pairs.  Results in Mathematics,  64 (2013), 289-303.

33- A. Bodaghi, M. Moosavi and H. Rahimi, The generalized cubic functional equations and the stability of cubic Jordan *-derivations, Annali dell'Università di Ferrara, 59 (2013), 235-250.

34- A. Bodaghi and C. Park, Jordan *-derivations and quadratic Jordan *-derivations on real C*-algebras and real JC*-algebras, International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. 10, No. 10 (2013) 1350051 (16pages), DOI:10.1142/S0219887813500515.

35-  A. Bodaghi and S. O. Kim, Stability of a functional equation deriving from quadratic and additive functions in non-Archimedean normed spaces, Abstract and Applied Analysis. 2013, Article ID 198018,10pages.

36- A. Bodaghi, Cubic derivations on Banach algebras, Acta Mathematica Vietnamica, 38, No. 2 (2013), 517-528.

37- H. Pourmahood Aghababa and A. Bodaghi, Module approximate amenability of Banach algebras, Bulletin of Iranian Mathematical Society39, No. 6 (2013), 1137-1158.

38- A. Bodaghi, F. Anousheh and S. Etemad, Generalized Notion of Character Amenability, Journal of Linear and Topological Algebras,2, No. 4 (2013), 185-194.

39- A. Bodaghi, Ulam stability of a cubic functional equation in various spaces. Mathematica. 55, No. 2 (2013), 125-141.

40- A. Bodaghi, Stability of a quartic functional equation. The Scientific World Journal. Volume 2014, Article ID 752146,9 pages.

41- A. Bodaghi and S. O. Kim, Approximation on the quadratic reciprocal functional equation, Journal of Function Spaces. Volume 2014, Article ID 532463, 5 pages.

42- A. Bodaghi, Generalized notion of  weak module amenability, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 43 (1) (2014), 85-95.

43- A. Bodaghi and B. Shojaee, A generalized notion of  n-weak amenability, Mathematica Bohemica. 139, No. 1 (2014), 99-112.

44- A. Bodaghi and G. Zabandan, On the stability of quadratic (*-) derivations on (*-) Banach algebras, Thai Journal of Mathematics. 12, No. 2 (2014), 343-356.

45- K. Ravi, J. R. Rassias, B. V. Senthil Kumar and Abasalt Bodaghi, Intuitionistic Fuzzy Stability of a Reciprocal-Quadratic Functional Equation, International Journal of Applied Science and Mathematics. 1, Iss. 1 (2014), 9-14.

46- A. Bodaghi, Stability of a mixed type additive and quartic functional equation. Filomat. 28 (8) (2014), 1629-1640.

47- A. Bodaghi and N. Pargali, An application of Ulam-Hyers stability in DC motors, International Journal of Applied Power Engineering. (2014)

48- A. Bodaghi and S. O. Kim, Ulam's type stability of a functional equation deriving from quadratic and additive functions. Journal of Mathematical Inequalities. 9, No. 1 (2015), 73-84.

49- A. Bodaghi and M. Peyvaste, 3-Homomorphism amenability of Banach algebras. U. P. B. Sci. Bull., Series A, 77, Iss. 2 (2015), 105-116.

50- A. Bodaghi Quintic Functional Equations in Non-Archimedean Normed Spaces, Journal of Mathematical Extension.9, No. 3 (2015), 51-63.

51- A. Bodaghi and A. Jabbari, Module biflatness of second dual of Banach algebras. Mathematical Reports. 17 (67), 2 (2015), 235-247.

52- S. O. Kim, A. Bodaghi and C. Park, Stability of a functional inequalities associated with the Cauchy-Jensen additive functional equalities in non-Archimedean Banach spaces, Journal of Nonlinear Science and Applications, 8 (2015), 776-786.

53- A. Bodaghi, J. M. Rassias and C. Park Fundamental stabilities of an alternative quadratic reciprocal functional equation in non-Archimedean fields, Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society. 18, No.2 (2015), 313-320.

54- B. Shojaee and A. Bodaghi, A generalization of cyclic amenability of Banach algebras, Mathematica Slovaca, 65, No. 3 (2015), 633-644.

55- A. Bodaghi and A. Jabbari, n-Weak module amenability of triangular Banach algebras, Mathematica Slovaca, 65, No. 3 (2015), 645-666.

56- A. Bodaghi, P. Narasimman, K. Ravi and B. Shojaee, Mixed Type of Additive and Quintic Functional Equations, Annales Mathematicae Silesianae. 29 (2015), 35–50.

57- F. Anousheh, D. Ebrahimi Bagha and A. Bodaghi, Weak amenability for the second dual of Banach modules. Open Mathematics, 13 (2015), 663-670.

58- K. Haghnejad Azar, A. Bodaghi and A. Jabbari, Some notes on the topological centers of module actions. Iranian Journal of Science and Technology. 39 (2015), 417-431.

59- A. Bodaghi, P. Narasimman, J. M. Rassias and K. Ravi, Ulam stability of the reciprocal functional Equation in non-Archimedean fields. Acta Mathematica Universitatis Comenianae. 85 (1) (2016), 113-124.

60- B. Shojaee and A. Bodaghi, Approximate weak amenability of certain Banach algebras. Mathematical Reports. 18 (68), 1 (2016), 137-149.

61- F. Anousheh, D. Ebrahimi Bagha and A. Bodaghi, Character amenability for a Banach module. Advanced Studies in Contemporary Mathematics. 26, No. 2 (2016), 277-284.

62- A. Bodaghi, Intuitionistic fuzzy stability of the generalized forms of cubic and quartic functional equations. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 30 (2016) 2309–2317

63- F. Anousheh, D. Ebrahimi Bagha and A. Bodaghi, Approximate amenability for Banach modules. U. P. B. Sci. Bull., Series A. 78, Iss. 2, 2016, 79-90.

64- A. Bodaghi, H. Ebrahimi, M. Lashkarizaheh and M. Nemati, Module Mean for Banach algebras. U. P. B. Sci. Bull., Series A.  78, Iss. 2, 2016, 21-30.

65- A. Bodaghi and Y. Ebrahimdoost, On the stability of quadratic reciprocal functional equation in non-Archimedean fields. Asian-European Journal of Mathematics. Vol. 9, No. 1 (2016) 1650002 (9 pages).

66- M. Arunkumar, A. Bodaghi, J. M. Rassias and E. Sathya, The general solution and approximations of a decic type functional equation in various normed spaces.  Journal of the ChungCheong Mathematical Society, 29, No. 2 (2016), 287-328.

67-  B. Shojaee and A. Bodaghi, Some results on approximate character amenability of Banach algebras. Acta Mathematica Universitatis Comenianae. 85 (2) (2016), 197-204.

68- A. Bodaghi, C. Park and J. M. Rassias, Fundamental Stabilities of the Stability of Nonic Functional Equations in Intuitionistic fuzzy normed spaces. Communication of the Korean Mathematical Society. 31 (2016), No. 4, 729–743.

69- S. O. Kim, A and Bodaghi, Hyperstability of Jordan triple derivations on Banach algebras, Acta Mathematica Vietnamica. 41 (2016), 583–594.

70- A. Bodaghi, Approximate mixed type additive and quartic functional equation. Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica (BSPM), 35 (1) (2017), 43-56.

71- S. O. Kim, B. V. Senthil Kumar and A. Bodaghi,  Approximation on the reciprocal-cubic and reciprocal-quartic functional equations in non-Archimedean fields, Advances in Difference Equations, (2017) 2017:77, DOI 10.1186/s13662-017-1128-z.

72- A. Bodaghi, H. Ebrahimi and M. Lashkarizaheh Bami, Generalized notions of module character amenability. Filomat. 31, No. 6 (2017), 1639–1654.

73- P. Narasimman and A. Bodaghi, Solution and stability of a mixed type functional equation, Filomat, 31, No. 5 (2017), 1229–1239.

74- E. Mostofian, M. Azhini and A. Bodaghi, Fuzzy inner product spaces and fuzzy orthogonality. Tbilisi Math. Journal. 10 (2) (2017), 157-171.

75- A. Bodaghi, D. Kang and J. M. Rassias, The mixed cubic-quartic functional equation. An. Stiint. Univ. Al. I. Cuza Iasi. Mat. (N.S.), Tomul LXIII, 2017, f. 1, 215-227.

76- A. Bodaghi, M. Amini and A. Jabbari, Permanent weak module amenability of semigroup algebras, An. Stiint. Univ. Al. I. Cuza Iasi. Mat. (N.S.), Tomul LXIII, 2017, f. 2, 287-296.

77- A. Minapoor, A. Bodaghi and D. E. Bagha, Ideal Connes-amenability of dual Banach algebras, Mediterranean Journal of Mathematics, 2017, 14:174.

78- A. Bodaghi and B. V. Senthil kumar, Estimation of inexact reciprocal-quintic and reciprocal-sextic functional equations, Mathematica, 59(82), No 1-2 (2017), 3-14.

79- M. Arunkumar, A. Bodaghi, E. Sathya and T. Namachivayam, A new type of the additive functional equations on intuionistic fuzzy norms spaces. Commu. Korean Math. Soc. 32 (2017), No. 4, 915-932.

80- C. Park, A. Bodaghi and S. O. Kim A fixed point approach to stability of additive mappings in modular spaces without conditions. Journal of Computational Analysis and Applications, 24, No. 6 (2018), 1038-1048.

81- A. Minapoor, A. Bodaghi and D. Ebrahimi Bagha, Derivations on the tensor product of Banach algebras. Journal of Mathematical Extension. 11, no. 4 (2017), 117-125.

82- A. Bodaghi and A. Jabbari, Module Pseudo-amenability of Banach algebras. An. Stiint. Univ. Al. I. Cuza Iasi. Mat. (N.S.), Tomul LXIII, 2017, f. 3.

83- E. Mostofian, M. Azhini and A. Bodaghi, Extensions of some results in fuzzy inner product spaces.  Advances and Applications in Mathematical Sciences. 17 Iss. 2 (2017), 293-318.

84- H. Inceboz, B. Arslan and A. Bodaghi, Module symmetrically amenable semigroup algebras. Acta Math. Aca. Paed. Nyireg. 33 (2017), 233-245.

85- A. Bodaghi, M. Arunkumar, S. Karthikeyan, E. Sathya, Generalized Hyers-Ulam stability of functional equation deriving from additive and quadratic functions in fuzzy Banach space via two different techniques. Malaya Journal of Matematik, 6, no.1 (2018), 242-260.

86- A. Bodaghi and H. Inceboz, n-Jordan homomorphisms on commutative algebras, Acta Math. Universitatis Comenianae. 87, no. 2 (2018) 141-146.

87- A. Bodaghi and P. Narasimman, Stability of the general form of quadratic-quartic functional equations in non-Archimedean L-fuzzy normed spaces. Tbilisi Math. Journal. 11, no. 1 (2018), 15-29.

88- A. Bodaghi, M. Arunkumar and E. Sathya, Approximate n-dimensional additive functional equation in various Banach Spaces Tbilisi Math. Journal, 11(2) (2018), 77–96.

89- C. Park, A. Bodaghi and S. O. Kim, A fixed point approach to the stability od additive mappings in modular spaces without Δ2-conditions. J. Comput. Anal. Appl, 24, no.6 (2018), 1038-1048.

90- K. Paykan and A. Bodaghi, Differential Inverse Power Series Rings with Quasi-Armendariz-like Condition, Algebra Colloquium 25:4 (2018), 595–618.

91- M. Ramdoss, A, Bodaghi and A. R. Aruldass, General solution and Ulam-Hyers stability of viginti functional equations in multi-Banach spaces, J. ChungCheong Math. Soc, 31, No. 2 (2018), 199-230.

92- G. Asgari, A. Bodaghi and D. Ebrahimi Bagha, Module amenability and module Arens regularity of weighted semigroup algebras, Commu. Korean Math. Soc. 34 (2019), No. 4, 743-755.

93- A. Bodaghi and H. Inceboz, Extension of Zelazko's theorem to n-Jordan homomorphisms. Adv. Pure Appl. Math. 2019; 10(2): 165–170.

94- A. Bodaghi, . Park and O. T. Mewomo, Multiquartic functional equations, (2019) 2019:312. https://doi.org/10.1186/s13662-019-2255-5.

95- M. E. Gordji, A. Jabbari and A. Bodaghi, Generalization of the weak amenability of various Banach algebras. Mathematica Bohemica, 144, no. 1 (2019), 1-11.

96- S. Falihi, B. Shojaee, A. Bodaghi and A. Zivari-Kazempour, Approximation on the mixed type additive-quadratic-sextic functional equation, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 81, Iss. 3 (2019), 13-22.

97- B. Hayati, A. Bodaghi and M. Amini, Operator Connes-amenability of completely bounded multiplier Banach algebras, Arch. Math. 55 (2019), 31–42.

98- M. Maghsoudi, A. Bodaghi, A. Niazi Motlagh and M. Karami, Almost additive-quadratic-cubic mappings in modular spaces, Revisat de la U. Mat. Arg, 60, No. 2 (2019), 359–379.

99- C. Park, J. M. Rassias, A. Bodaghi and Sang Og Kim, Approximate homomorphisms from ternary semigroups to modular spaces, RACSAM (2019) 113:2175–2188.

100- M. Ramdoss, A. Bodaghi and P. S. Arumugam, Stability for the third order linear ordinary differential equation, Int. J. Math. Comput, 30, no.1 (2019), 87-92.

101- A. Teymouri, A. Bodaghi and D. Ebrahimi Bagha, Derivations into annihilators of the ideals of Banach algebras, Demonstr. Math. 2019; 52:20–28.

102- A. Niazi Motlagh, M. Khosravi and A. Bodaghi,  Topological Hochschild (σ,τ)-cohomological groups and (σ,τ)-super weak amenability of Banach algebras. Kragujevac J. Math, 44(1) (2020), 145–156.

103- S. Salimi and A. Bodaghi, A fixed point application for the stability and hyperstability of multi-Jensen-quadratic mappings, J. Fixed Point Theory Appl, (2020) 22:9.

104- B. V. Senthil Kumar and A. Bodaghi, Approximation of Jensen type reciprocal functional equation using fixed point technique, Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica (BSPM), 38 (3) (2020), 125-132.

105- A. Bodaghi, B. V. Senthil Kumar and J. M. Rassias, Stabilities and Non-stabilities of the Reciprocal-nonic and the Reciprocal-decic functional equation, Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica (BSPM), 38 (3) (2020), 9-22.

106- E. Ilka, A. Mahmoodi and A. Bodaghi, Some module cohomologial properties of Banach algebras, Mathematica Bohemica., 145 (2020), 127-140.

107- A. Bodaghi, A. Jabbari and M. Amini, Character inner amenability of semigroups, Semigroup Forum., 100 (2020), 439-450.

108- N. E. Hoseinzadeh, A. Bodaghi, and M. R. Mardanbeigi, Almost Multi-Cubic Mappings and a Fixed Point Application, Sahand Communications in Mathematical Analysis 2020, 10.22130/scma.2019.113393.665.

109- A. Niazi Motlagh, A. Bodaghi and S. Grailoo Tanha,  Generalized   cohomology group of triangular Banach algebras of order three. Honam Math. J., 42 (2020), No. 1, 105-121

110- C. Park and A. Bodaghi, Two multi-cubic functional equations and some results on the stability in modular spaces, Journal of Inequalities and Applications. (2020) 2020:6.

111- A. Bodaghi, Th. M. Rassias and A. Zivari-Kazempour, A fixed point approach to the stability of additive-quadratic-quartic functional equations, International Journal of Nonlinear Analysis and Applications. 11 (2020) No. 2, 17-28

112- S. Salimi and A. Bodaghi, Hyperstability of multi-mixed additive-quadratic Jensen type, U.P.B. Sci. Bull., Series A. 82 (2020), 82, Iss. 2, 55-66.

113- E. Ramzanpour and A. Bodaghi, Approximate multi-Jensen-cubic mappings and a fixed point theorem, Ann. Univ. Paedagog. Crac. Stud. Math. 19 (2020), 141-154.

114- A. Bodaghi, C. Park and S. Yun, Almost multi-quadratic mappings in non-Archimedean spaces, AIMS Mathematics, 5 (2020) (5): 5230–5239.

115- M. Amini, A. Bodaghi and B. Shojaee, Module derivations on commutative Banach modules, 35 (2020), no.3, 891-906

116- E. Ramzanpour and A. Bodaghi, Stability and hyperstability of multi-additive-cubic mappings in intuitionistic fuzzy normed spaces, Honam Mathematical J. 42 (2020), No. 2, 391-409

117-S. Falihi, A. Bodaghi, and B. Shojaee, A characterization of multi-mixed additive-quadratic mappings and a fixed point application, Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 55 (2020), no. 4, 235-247

118-S. Grailoo Tanha, A. Bodaghi and A. Niazi Motlagh, General weak amenability of module extension Banach algebras, An. Stiint. Univ. Al. I. Cuza Iasi Mat. (N.S.),  66 (2020), no. 1, 137-145.

119-A. Bodaghi, S. Pinelas, G. Vediyappan and K. Gunesekaran, An ndimensional cubic functional equation and its Hyers–Ulam stability, The Journal of Analysis,  28 (2020), no. 3, 663–682

120-M. Maghsoudi and A. Bodaghi, On the stability of multi m-Jensen mappings, Caspian Journal of Mathematical Sciences, 9 (2020), no. 2, 199-209

121-M. Neghabi, A. Bodaghi and A. Zivari-Kazempour, Characterization of mixed n-Jordan homomorphisms and pseudo n-Jordan homomorphisms, Filomat 34 (2020), no. 6, 1989-2002

122-A. Bodaghi, Approximation of the multi-m-Jensen-Quadratic mappings and a fixed point approach, Mathematica Slovaca. 71 (2021), No. 1, 117-128

123-A. Bodaghi and B. Shojaee, On an equation characterizing multi-cubic mappings and its stability and hyperstability, Fixed Point Theory. 22 (2021),  no. 1,83-92

124-A. Bodaghi and S. Grailoo Tanha, Module approximate biprojectivity and module approximate bifatness of Banach algebras, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2, 70 (2021), no. 1, 409-425

125-A. Bodaghi and R. Rezavand, On module cohomology of the Fourier algebra of an inverse semigroup, 102 (2021), no. 1, 48-61

126-A. Bodaghi and A. Fosner, Characterization, stability and hyperstability of multi-quadratic–cubic mappings, Journal of Inequalities and Applications 2021 (1), 1-12

127-A. Bodaghi, B. V. Senthilkumar and A. B. Vakilabad, Various stabilities of reciprocal-septic and reciprocal-octic functional equations, Asian-European Journal of Mathematics, (2021) 2150034 (19 pages)

 

- مقالات پذیرش شده

1- S. Salimi, A. Bodaghi and G. Abbasi, Characterization and stability of multi-quadratic functional equations in non-Archimedean spaces, Annals of the University of Craiova - Mathematics and Computer Science Series

2- M. Valaei, A. Zivari-Kazempour  and A. Bodaghi, Jordan amenability of Banach algebras, Mathematica Slovaca.

3- M. Neghabi, A. Bodaghi and A. Zivari-Kazempour, On (n,m)-Jordan homomorphisms on algebras, Journal of Mathematical Extension

4- A. Teymouri, A. Bodaghi and D. Ebrahimi Bagha, Derivations on the Module Extension Banach Algebras, Ukrainian Mathematical Journal

5- C. Park, A. Bodaghi and T. Z. Xu, On an equation characterizing multi-Jensen-quartic mappings and its stability, Journal of Mathematical Inequalities

6- A. Nejati, A. Bodaghi and A. Gharibkhajeh, Stability and hyperstability of multi additive-cubic mappings, Miskolc Mathematical Notes

7- A. Bodaghi and Th. M. Rassias, Functional inequalities for multi-additive-quadratic-cubic mappings, Chapter Book in Springer

 

- مقالات فارسی

1- عباس زیوری کاظم پور و اباصلت بداغی، مشخصه سازی همریختی های جردن روی جبرها، پژوهش های نوین در ریاضی، سال چهارم شماره سیزدهم، بهار 1397، 74-69.

2- روش تقریب توابع برای کنترل مقاوم تطبیقی رباتهای با مفاصل انعطاف پذیر، علیرضا ایزدبخش و اباصلت بداغی، پژوهش های نوین در ریاضی، سال پنچم شماره هفدههم، بهار 1398، 16-5

3- عباس زیوری کاظم پور و اباصلت بداغی، مشخصه سازی شبه همریختی‌های ژوردان

بین جبر‌های یکدار، نشریه پژوهش های ریاضی دانشگاه خوارزمی. جلد 6، شماره 4، زمستان 1399، 600-593

 

4- محمد رضا امیدی، عباس زیوری کاظم پور و اباصلت بداغی، پیوستگی ضربگر‌های تقریبی روی جبر‌های باناخ،  پذیرش شده در نشریه پژوهش های نوین در ریاضی

- مقالات در دست داوری

1- A. Bodaghi and I. A. Alias, Random stability and hyperstability of multi-quadratic mappings

2- A. Bodaghi and S. Grailoo Tanha, Various notions of module amenability on weighted semigroup algebras

3- A. Bodaghi, Stability and hyperstability of generalized multi-quadratic mappings

4- A. Bodaghi, Multi-cubic-quartic and multi-mixed cubic-quartic mappings and fixed point applications

5- A. Bodaghi, L. Mousavi and S. Hosseini, Characterization and stability of multi-mixed additive-quartic mappings

6- M. S. Hashemi, L. Mousavi, S. Hosseini and a. Bodaghi, Hyper subadditive separating maps between Banach modules

7- A. Bodaghi, Characterization and some approximations for multi-quartic mappings

8- A. Bodaghi and H. Feizabadi, Multi-derivations and approximations

9- A. Bodaghi and A. Fosner, Characterization, stability and hyperstability of multi-quadratic-cubic mappings

10- S. Grailoo Tanha, A. Bodaghi and A. Niazi Motlagh, Some results in metric modular sets

11- S. Grailoo Tanha, A. Bodaghi and A. Niazi Motlagh, On Jordan *-derivation and generalized Jordan *-derivation

12- A. Minapoor, A. Bodaghi and O. T. Mewomo, Ideal Connes-amenability of Lau product of Banach algebras

13- A. N. Motlagh, A. G. Sanatee and A. Bodaghi, Some remarks concerning Common Best Proximity point

 

 - ارائه سخنرانی های  داخلی و خارجی  به صورت زیر:

·         Module Super-amenabiliy, homomorphisms and inverse semigroup algebras,  The 18th  Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, April 15-16, 2009. Tarbiat Moallem University, Karaj, Iran.

·           Module Multiplier of Semigroup Algebras. The 5th Asian Mathematical Conference, Malaysia, June 22-26, 2009.

·          Module amenability and weak module amenability for second dual of Banach algebras, ICMA 2010, Bangkok, Thailand.

·         A different proof for the stability of double centralizers on Banach algebras, International Seminar on the Application of Science & Mathematics, Kulala Lumpur, Malaysia, 1-3 November 2011.

·         Continuity of involuting n-Jordan homomorphisms between commutative algebras, International Seminar on the Application of Science & Mathematics, 1-3 November 2011, Kulala Lumpur, Malaysia.

·         n-homomorphism amenability for group algebras, International Conference in Mathematics and Applications, Ho Chi Minh City, Vietnam, 20-22 December 2011.

·         On the stability of a quartic functional equation, International Conference in Mathematics and Applications, Ho Chi Minh City, Vietnam, 20-22 December 2011.

·         Various notions of module amenability for semigroup algebras, The First Seminar on Harmonic Analysis and Applications, Isfahan, Iran, 2013.

·         Operator Connes-amenability of completely bounded multiplier Banach algebras, 26th Conference on Operator Theory, University of the West in Timisoara, Timisoara (Romania) June 27-July 2, 2016.

·         Ulam's type stability of various mixed functional equations, Conference on Ulam’s Type Stability, Cluj-Napoca, Romania, 4-9 July, 2016.

-جوایز و افتخارات

-مدال نقره مسابقات اختراعات، تحقیق و نو آوری دانشگاه پوترا مالزی در سال 2011

-جایزه عملکرد درخشان موسسه تحقیقاتی دانشگاه پوترا مالزی در سال 2010

-پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه واحد گرمسار در سال 1390

-استاد نمونه واحد گرمسار در سال 1394

- پژوهشگربرتر واحد گرمسار در سال 1394

- پژوهشگربرتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اسلامشهر در سال 1395

- پژوهشگر برتر علوم پایه استان سمنان در سال 1397

-دوره تحقیقاتی

گذراندن دوره پژوهشی پست دکتری به مدت 2 سال (2010-2011) در دانشگاه پوترا مالزی

 

- تالیف شش جلد کتاب به صورت زیر:

1- Module amenability of Banach algebras, Lambert Academic Publishing,

Germany, 2012.

 

2- متغیر های مختلط و کاربردها در سال 1390 (با هم کاری نجفی توانی و کرمی).

3- توابع مختلط (حل مسایل کتاب توابع مختلط پیام نور تالیف دکتر جلو دار ی ممقانی) با همکاری دیگران در سال 1390.

4- ریاضی عمومی 1 در سال 1383 (با هم کاری منصور پاکپور) .

5- ریاضی عمومی 2 در سال 1383 (با هم کاری منصور پاکپور) .

6- محاسبات عددی در سال 1395 (بداغی و دیگران)

-دبیری همایش و مجلات

1- عضو کمیته علمی اولین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی(2011)

2- عضو کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی ریاضیات و زیست شناسی محاسباتی در مالزی(2011)

3- عضو کمیته علمی سمینار آنالیز ریاضی ایران و کاربردها در همدان (1393)

4- ادیتور اصلی شماره ویژه مجله ریاضی انتشارات هینداوی (2017-2016)

5- سردبیر مجله

Mathematical Analysis and its Contemporary Applications

6- مدیر اجرایی مجله

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications

 

 

-داور مجلات

 • Abstract and Applied Analysis
 • Mathematic Scientific Journal
 • Journal of Inequalities and Applications
 • Journal of Linear and Topological Algebras
 • Mathematica Slovaca
 • International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
 • Journal of Mathematical Extension
 • Journal of Function Spaces
 • Quaestiones Mathematicae
 • Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática
 • Advances in Pure and Applied Mathematics
 • General Mathematics Notes
 • Journal of the Nigerian Mathematical Society
 • Sahand Communications in Mathematical Analysis
 • Communication of the Korean Mathematical Society
 • Annales Mathematicae Silesianae
 • Filomat

- تدریس دروس دکتری: آنالیز هارمونیک و جبرهای باناخ

- تدریس دروس ارشد: آنالیز تابعی و آنالیز حقیقی ، ریاضی مهندسی پیشرفته.

- تدریس دروس کارشناسی: ریاضی‌ عمومی‌ 2،1 ، معادلات دیفرنسیل ، آنالیز ریاضی 1، 2  و3، جبر خطی‌ مبانی ریاضی‌ ، ریاضی مهندسی،  توابع مختلط، توپولوژی عمومی،‌

            

   - مجری طرح های پژوهشی با عناوین زیر در دانشگاه آزاد اسلامی

1- مباحثی در میانگین پذیری جبر های باناخ

2- میانگین پذیری مدولی و میانگین پذیری قوی مدولی جبر های باناخ

3- جبر های باناخ دو تصویری مدولی و دو تختی مدولی

4- معادلات تابعی ترکیبی تقریبی روی فضاهای نرم دار

-استاد راهنما و مشاور:

 1- دانشجوی کارشناسی ارشد :4

2 -دانشجوی دکتری:12  

تاریخ به روز رسانی: 1400/01/22
تعداد بازدید: 9202
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal