دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ اسفند
مدير پژوهش
 
 
مدير پژوهش و فناوري: دكتر صابر زرين كمر
   

Scholar H-Index:21

https://scholar.google.com/citations?user=oAxG4CoAAAAJ&hl=en&authuser=1

Scopus H-Index: 18

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24281889600

تحصيلات:

ليسانس: فيزيك هسته اي (روزانه)، دانشگاه گيلان.

فوق ليسانس : فيزيك ذرات (روزانه) ، دانشگاه صنعتي شاهرود.

دكتري : فيزيك هسته اي نظري (استعدادهاي درخشان) ، دانشگاه صنعتي شاهرود 1391.  

 مقالات برگزيده:

1. H. Hassanabadi, A. A. Rajabi and S. Zarrinkamar, Spectrum of baryons and Spin-Isospin dependence,Mod. Phys. Lett. A., 23 (2008) 527-537.

 2. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,Mass terms of CP-Conserving Weinberg 3HDM,Int. J. Mod. Phys. E, Vol. 18, No. 8 (2009) 1781-1784.

3. H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Energy of exciton in a quantum dot for a potential containing Coulomb and quadratic terms,Phys. Lett. A, 374 (2009) 55–57.

 4. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,Mass terms of CP-violating Weinberg 3HDM at a charge-breaking vacuum,Int. J. Mod. Phys. E, Vol. 19, No. 3 (2010) 459-464.

 5. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,An alternative method to study Positivity constraint in N-Higgs-Doublet-Model potentials,Few-Body Systems, (2010) 47, Issue 4, pp.207-211.

6. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,Dirac equation for quadratic scalar & vector potentials and linear plus coulomb like tensor potential; the SUSY approach,Annals of Physics 325 (2010), Issue 11, p. 2522-252.

Highly Cited Paper

 7. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,Dirac equation in (1+1)-dimensions for linear and coulomb terms, the SUSY approach,Annals of Physics 325 (2010), pp. 1720-1726.

 8. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar, M. Hamzavi and A. A. Rajabi,A quasi-analytical approach for the energy of exciton in quantum dot,Modern Physics Letter B, Vol. 24, No. 30 (2010) 2931-2937.

 9. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,Tree-level vacuum stability in multi-Higgs-doublet models; A cumbersome analysis?Few body systems (2010) 48; 183-187.

 10. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,Supersymmetric study of pseudospin symmetry limit of Dirac equation for a pseudoharmonic potential,Physica Scripta 83 (2011) 015009.

 
11. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,Rashba coupling in three-electron-quantum dot under cylindrical symmetry: An exact solutionAnnals of Physics (N.Y.) 36 (2011) 2957.

 12. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,Dirac equation for scalar, vector and tensor coulomb interaction,International Journal of Modern Physics A, Volume 26, Issue 06, pp. 1011-1018 (2011).

13. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar, M. Hamzavi and A. a. Rajabi,Relativistic Spinless Bosons in Exponential Fields,Few-Body Systems, Volume 51, Issue 1, pp.69-75.

 14. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar Approximate Solution of D-Dimensional Klein-Gordon Equation with Hulthen-type potential via SUSYQM,Comm. Theor. Phys 56 (2011)423–428.

15. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,Analytical treatment of a three-electron quantum dot under Rashba spin-orbit interaction,Few body Sys. 52 (2012) 87.

16. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,Cornell and Coulomb Interactions for the D-Dimensional Klein-Gordon Equation,Annalen der Physik, vol. 523, issue 7, pp. 566-575.

17. H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar,Approximate Solutions of Klein-Gordon Equation with Kratzer Potential,Advances in High Energy Physics. Volume 2011,ArticleID 458087, doi:10.1155/2011/458087.

18. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi, H. Rahimov and H. Hassanabadi,DKP equation under a vector Hulthén-type potential; an approximate solution,Modern Physics Letters A, Vol. 26, No. 22 (2011) 1621–1629.

 19. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,Solutions of two-body Spinless Salpeter equation under an exponential interaction for any l state,Few-Body Systems 52(2012) 165.

20. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi and H. Rahimov,Hulthén potential within the two-body Salpeter equation,Phys. Scr. 84 (2011) 065008.

21. H. Hassanabadi, B. H. Yazarloo, S. Zarrinkamar and A. A. Rajabi,DKP equation under a scalar coulomb interaction,Phys. Rev. C 84 (2011) 064003.

 22. H. Hassanabadi, B. H. Yazarloo, S. Zarrinkamar and H. Rahimov,Deng-Fan Potential for Relativistic Spinless Particles; an Ansatz Solution,Comm. Theor. Phys. 57 (2012) 339.

 23. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi and S. Zarrinkamar,Dirac Equation under Scalar, Vector and Tensor Cornell Interactions,Adv. High Ener. Phys. doi:10.1155/2012/707041.

 24. H. Hassanabadi, B. H. Yazarloo, S. Zarrinkamar and M. Solaimani,Approximate Analytical vs. Numerical Solutions of Schrödinger Equation under Molecular Hua Potential Int. J. Quant. Chem. DOI: 10.1002/qua.24064.

 25. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi and H. Hassanabadi,Cornell and Kratzer Potential within Semi-relativistic Formulation,Mod. Phys. Lett. A 27 (2012) 1250057.

 26. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and E. Maghsoodi,Scattering States of Woods-Saxon Interaction in Minimal Length Quantum Mechanics Phys. Lett. B 718 (2012) 678.

 27. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi and S. ZarrinkamarRelativistic Symmetries of Dirac Equation and the Tietz Potential Eur. Phys. J. Plus 31 (2012) 127.

 28. E. Maghsoodi, H. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar Relativistic Symmetries o Dirac Equation under the Nuclear Woods-Saxon Potential Phys. Scr. 85 (2012) 055007.

 29. H. Hassanabadi, Z. Molaee, M. Ghominejad and S. Zarrinkamar,Spin-One DKP Equation in the Presence of Coulomb and Harmonic Oscillator Interactions in (1 + 3)-Dimension,Adv. High. Ener. Phys. doi:10.1155/2012/489641.

 30. E. Javadimanesh, H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and H. Rahimov,Alpha decay Half-Lives of some nuclei from ground state to ground state with Yukawa Proximity Potential Comm. Theor. Phys. 58 (2012) 146.

31. L. L. Lu, B. H. Yazarloo, S. Zarrinkamar, G. Liu and H. Hassanabadi,Calculation of the oscillator strength for the Klein-Gordon equation with Tietz potential Few-Bosy Sys.53 (2012 ) 573.

 32. H. Hassanabadi, Z. Molaee and S. Zarrinkamar,DKP oscillator in the presence of magnetic field in (1 + 2)-dimensions for spin-zero and spin-one particles in noncommutative phase space,Eur. Phys. J. C 72 (2012) 2217.

 33. B. H. Yazarloo, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Oscillator strengths based on the Möbius square potential under Schrödinger equation,Eur. Phys. J. Plus (2012) . 10.1140/epjp/i2012-12051-9.

 34. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,A Note on Poschl-Teller black holes,Eur. Phys. J. Plus 127 (2012) 56.

Selected as the 2012 Highlights of the Journal / Also published in the EPJ news page

35. E. Maghsoodi, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar A quasi analytical approach t the nonrelatviistic TCSM Few-Body Sys. 53 (2012) 271.  

 36. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,Wavefunction of FRW universe with relativistic and ultra stiff matters,Eur. Phys. J. Plus 127 )2012) 117.  

 37. Z. Molaee, H. Hassanabadi, M. Ghominejad and S. Zarrinkamar,S-wave Solutions of Spin-one DKP Equation for a Deformed Hulthén potential in (1+3) Dimensions,Eur. Phys. J. Plus 127 (2012) 116.

 38. H. Hassanabadi, Z. MolaeeM. Ghominejad and  S. Zarrinkamar Duffin-Kemmer-Petiau Equation with a Hyperbolical Potential in (2+1) Dimensions for Spin- One Particles Few-Body Syst. 10.1007/s00601-012-0489-9.

 39. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,A new potential in Bianchi-I cosmology Eur. Phys. J. Plus (2012) 127: 150.

 40. S. Hassanabadi, M. Ghominejad, S. Zarrinkamar and H. Hassanabadi,The Yukawa potential in semirelativistic formulation via supersymmetry quantum mechanics,Chin. Phys. B 22 (2013) 060303.

 41. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi, S. Zarrinkamar and H. Rahimov,Approximate Solutions of Klein-Gordon Equation for an Eckart and Modified Hylleraas Potential by SUSYQM Eur. Phys. J. Plus (2012) 127: 143.

42. E. Javadimanesh, h. Hassanabadi, H. Rahimov and S. Zarrinkamar, Alpha-Decay Half-Lives of Deformed Nuclei by an Angle-Dependent Potential,Mod. Phys. Lett. A 27 (2012) 1250226.

43. H. Hassanabadi, Z. Molaee and S. Zarrinkamar,Relativistic vector bosons under Poschl-Teller double ring coulomb potential Mod. Phys. Lett. A Vol. 27, No. 39 (2012) 125022.

 44. E. Maghsoodi, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,An Ansatz Solution of Dirac Equation under Scalar and Vector Soft-Core Coulomb and Coulomb Tensor Interactions Few-Body Systems, DOI: 10.1007/s00601-012-0506-z.

45. S. Zarrinkamar, A. A. Rajabi, B. H. Yazarloo and H. Hassanabadi,The Soft-Core Coulomb Potential in the Semi-Relativistic Two-Body Basis,Few-Body Systems. DOI: 10.1007/s00601-012-0527-7.

 46. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and B. H. Yazarloo,The nonrelativistic oscillator strength of a hyperbolic-type potential,Chin. Phys. B. 22 (2013) 060202.

 47. H. Hassanabadi, E. Javadimanesh and S. Zarrinkamar,Alpha Decay Half- Lives for Pt Isotopes,Int. J. Mod. Phys. E Vol. 22, No. 2 (2013) 1350007.

 48. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,On the Non-canonical Noncommutative Wheeler-Dewitt Equation for Schwarzschild and Kantowski-Sachs Black Holes,Astr. Space Sci.  344 (2013) 1.

 49. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,On Multi Point Liouville field theoryFew-Body Systems: DOI: 10.1007/s00601-012-0528-6.

 50. S. Zarrinkamar , H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,Cusp potential for anisotropically homogeneous high dimension spaces Eur. Phys. J. Plus (2013) 128: 11.

 51. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi, S. Zarrinkamar and N. Salehi,Scattering of Relativistic Spinless Particles by the Woods–Saxon Potential,Few-Body Systems , DOI: DOI 10.1007/s00601-013-0675-4.

 52. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and E. Maghsoodi,Minimal Length Dirac Equation Revisited  Eur. Phys. J. Plus (2013) 128 : 25.

 53. H. Hassanabadi, B. H. Yazarloo, S. Zarrinkamar,Exact Solution of Klein-Gordon Equation for Hua plus Modified Eckart Potential,Few-Body systems, DOI: DOI 10.1007/s00601-013-0704-3.

 54. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,What is the most simple solution of Wheeler-DeWitt equation?Astr. Spa. Sci. 343 (2013) 391.

 55. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi, A. Ikot and S. Zarrinkamar Approximate Arbitrary-state Solutions of Dirac Equation for Modified Deformed Hylleraas and Modified Trigonometric Potentials by the NU Method,App. Math. Comp. 219 (2013) 9388.

 56. E. Maghsoodi, l. Liu, G. Liu, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,The Non-relativistic Scattering States of the Deng-Fan Potential,Adv. High Energy Phys. (2013) DOI:10.1155/2013/317605.

57. H. Hassanabadi, E. Javadimanesh and S. Zarrinkamar,A New Barrier Potential and Alpha Decay Half- Lives of Even- Even Nuclei in the 82?Z?92 Regime Nucl. Phys. A 906 (2013) 84.

 58. Z. Molaee, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Scattering States of Schrödinger Equation under the Modified Cusp Potential Comm. Theor. Phys. 60 (2013) 25. 

 59. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and E. Maghsoodi,Scattering states of Hulthén interaction in minimal length quantum Mechanics Int. J. Mod. Phys. A 28 (2013) 1350041.

 60. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,Could we treat the Regge-wheeler equation in an easier way?Eur. Phys. J. Plus 128 (2013) 61.

 61. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi and S. Zarrinkamar,Dirac Equation with Vector and Scalar Cornell Potentials and an External Magnetic Field,Ann. Phys. (Berlin): DOI: 10.1002/andp.201300102.

 62. M. S. Chaharbashloo, A. Basiri, S. Rahmany and S. Zarrinkamar ,A New application of Grobner basis in differential equations of physics,Zeitschrift für Naturforschung A 2013.

63. S. Zarrinkamar and H. Hassanabadi Approximate Analytical Treatment of Gravitational Potential with Relativistic Correction in Bianchi Type-I CosmologyEur. Phys. J. Plus 2013.

64. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and A. A. Rajabi,Wheeler-DeWitt equation for a screened-coulomb dilation potential Few-Body Systems 2013.

 65. A. Ikot, H. Hassanabadi, E. Maghsoodi and S. Zarrinkamar,Relativistic symmetries of Hulthen potential within the generalized tensor interactions,Advances in High Energy Physics, Volume 2013, Article ID 910419.

 66. Study of Heavy-Light Mesons via the Klein-Gordon Equation, Isgur-Wise Function and Cornell Interaction S. Rahmani, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Indian J. Phys. (2013)

 67. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar and A. A. Rajabi A simple efficient methodology for Dirac equation in minimal length quantum mechanics Physics Letters B 718 (3), 1111-111

 68. H. Hassanabadi, E. Maghsoodi and S. Zarrinkamar Minimal length Schrödinger Equation with Harmonic potential in the present of Magnetic Field,Advances in High Energy Physics 2013.

 
69. H. Hassanabadi, Z. Molaee and S. Zarrinkamar Noncommutative Phase-space Schrödinger Equation with Minimal Length Advances in High Energy Physics, 2014

 70.  H. Hassanabadi, Liangliang Lu, E. Maghsoodi, Guanghui Liu and S. Zarrinkamar,Scattering of Klein-Gordon Particles by a Kink-like Potential,Ann. Phys. (N.Y.) 2014.

 71. H. Ghasemi, H. Hassanabadi, M. Ghovatmand, S. Zarrinkamar,Solution of Non-linear Klein-Gordon Equation for Two New Terms via Adomian Decomposition Method,The European Physical Journal Plus 129 (2),(2014) 1-6.

 72. H Hassanabadi, SS Hosseini, A Boumali, S Zarrinkamar The Statistical Properties of Klein-Gordon Oscillator in Noncommutative Space Journal of Mathematical Physics 55 (3) (2014) 033502.

 73. H. Hassanabadi, Z. Derakhshani, N. Salehi and S. Zarrinkamar The study of spin-1/2 fermions in noncommutative formalism,Eur.Phys. J. Plus, i2014-14045-y .

 74.  S. S. Hosseini, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Isgur-Wise Function Parameters and Mesons Masses with the Schrödinger Equation Physica Scripta 89 (6), (2014) 065301.

Included in the 2014 Highlight of the Journal

75. H. Hassanabadi, S. Zarrinkamar, E. Maghsoodi,Cusp Interaction in Minimal Length Quantum Mechanics Few-Body Systems 55 (4), (2014) 255-263

76.  H. Hassanabadi, S. Rahmani and S. Zarrinkamar,Analysis of the Λb Λc mode via the Isgur-Wise approach and hyperspherical coordinates,Phys. Rev. D 89 (2014).

77. H. Hassanabadi, S. Rahmani and S. Zarrinkamar,The semileptonic\ bar {B}\ rightarrow D\ ell\ bar {\ nu} and\ bar {B} _s\ rightarrow D_s\ ell\ bar {\ nu} decays in Isgur–Wise approach,Eur. Phys. J. C October 2014, 74:3104.

78. H. Hassanabadi, S. Rahmani and S. Zarrinkamar,Study of Heavy baryon transitions,Phys. Rev. D 90, 074024 – Published 17 October 2014

 79. H. Hassanabadi, S. S. Hosseini and S. Zarrinkamar,The Linear Interaction in Noncommutative Space; Both Relativistic and Nonrelativistic Cases,Int. J. Theor. Phys. 54 (2015) 251.

80. H. Panahi, S. Zarrinkamar and M. Baradaran,Solutions of the D-dimensional Schrödinger equation with Killingbeck potential: Lie algebraic approach,Chin. Phys. B 14 (2015) 060301.

81. H. Hassanabadi, P. Hoshmand and S. Zarrinkamar,The Generalized Uncertainty Principle and Harmonic Interaction in Three Spatial Dimensions,Few-Body Sys. 5 (2015) 19.

 82. H. Hassanabadi, A. Afshardoost, S. Zarrinkamar,On the motion of a quantum particle in the spinning cosmic string space–time Annals of Physics 356 (2015) 346-351

 83. K Jahankohan, H Hassanabadi, S Zarrinkamar,Relativistic Ramsauer–Townsend effect in minimal length framework Mod. Phys. Lett. A 30 (2015) 1550173.

 84. H. Hassanabai, F. Hosseini and S. Zarrinkamar,A generalized interaction in noncommutative space: Both relativistic and nonrelativistic fields Eur. Phys. J. Plus 130 (2015) 1.

 85. S. Zarrinkamar, K. Jahankohan and H. Hassanabadi,The spin–orbit interaction in minimal length quantum mechanics; the case of a (2+ 1)-dimensional Dirac oscillator Can. J. Phys. 93 (2015) 1.

 86. S. A. Najafizade, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Nonrelativistic Shannon Information Entropy for Kratzer Potential Chin. Phys. B 25 (2015) 040301.

 87. S. Zarrinkamar, H. Panahi, M. Rezaei, M. Baradaran,Dirac Equation for Scalar, Vector and Tensor Generalized Cornell Interaction Few-Body Systems 57 (2016) 102.

 88. H. Hassanabadi, Z. Derakhshani and S. Zarrinkamar,Commutative vs. Noncommutative Space Statistical Properties of Two-Dimensional Harmonic Oscillator in Magnetic Field,Acta Phys. Pol. A 129 (2016) 3.

 89. H. Panahi, S. Zarrinkamar and M. Baradaran,Cornell interaction in the two-body semi-relativistic framework: The Lie algebraic approach,Eur. Phys. J. Plus (2016) 131: 35

 90. S. Zarrinkamar, H. Panahi, M. Rezaei,Spin-One DKP Equation with Generalized Coulomb Interactions,J. Kor. Phys. Soc. (2016).

 91. H. Panahi, S. Zarrinkamar and M. Baradaran,The Wheeler–DeWitt Equation in Filćhenkov Model: The Lie Algebraic Approach,ZNA. DOI 10.1515/zna-2016-0107.

 92. K. Saeedi, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Dirac equation with some time-dependent electromagnetic terms,Mod. Phys. LEtt. A 31 (2016) 1650132.

 93. S. A. Najafizade, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Nonrelativistic Shannon Information entropy for Killingbeck potential,Can. J. Phys. 25 (2016) 040301.

 94. S. Zarrinkamar,Quasi-Exact Solutions for Generalized Interquark Interactions in a Two-Body Semi-Relativistic Framework ZNA. DOI 10.1515/zna-2016-0217 (2016).

 95. S. Zarrinkamar, H. Hassanabadi and M. Hashemzade,On the Klein-Gordon Equation in Gravitational Field of a Massive Point,Uni. Pol Buch. Sci.Bull. 2017.

 96. S. S. Hsseini, H. Hassanabadi and S. Zarrinkamar,Optimal temperature for alpha-decay half-lives with Yukawa proximity potential,Int. J. Mod. Phys. E 25 (2016) 1650109.

 97. K. Saeedi, S. Zarrinkamar and H. Hassanabadi,Spin -Zero DKP Equation with Two Time -Dependent Interactions,Eur. Phys. J. A 52 (2016) 346.

 كتاب ها:

 ترجمه: مسئله و حل در مكانيك، حسن حسن آبادي و صابر زرين كمر، 1387، نشر گستره.

ترجمه و گردآوري: نوبل فيزيك، برندگان و انگيزه اهداي جايزه، صابر زرين كمر و حسن حسن آبادي، 1389، نشر گستره.

 داور مجلات:

Annals of Physics, New York (ISI WoS)

International Journal of Theoretical Physics (ISI WoS)

Advances in High Energy Physics (ISI WoS)

Zeitschrift für Naturforschung A (ISI WoS)

Few-Body Systems (ISI WoS)

Indian Journal of Physics (ISI WoS)

Advances in Math Physics (ISI WoS)

Quantum Studies: Mathematics and Foundations ( Springer)

Advances in Math Physics (ISI WoS)

Karbala International Journal of Modern Science (Elsevier)

 

 سوابق تدريس:

فيزيك عمومي

رياضي عمومي

الكترومغناطيس مهندسي

معادلات ديفرانسيل معمولي

ديناميك

زبان تخصصي فيزيك (دوره ضمن خدمت دبيران فيزيك)

رياضي مهندسي پيشرفته مهندسي (ارشد)

فيزيك هسته اي

 علايق پژوهشي:

مكانيز هيگز

سيستم هاي چند جسمي

مكانيك كوانتومي

مدل هاي هسته اي

رياضي فيزيك

 دانشجويان كارشناسي ارشد:

كاظم جهان كهن: بررسي سيستم هاي دو و سه ذره اي با در نظر گرفتن طول كمينه (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

محبوبه رضايي : معادلات موج مكانيك كوانتومبي با برهم كنش هاي كولني تعميم يافته (دانشگاه گيلان - استاد راهنماي دوم)

فاطمه حسيني : تبديلات لاپلاس در حل معادلات موج مكانيك كوانتومي (دانشگاه گيلان - استاد راهنماي دوم)

خديجه سعيدي : بررسي ذرات نسبيتي و فرا نسبيتي با استفاده از ميدان هاي وابسته به زمان  (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

آمنه نجفي زاده : بررسي آنتروپي شانون براي سيستم‌هاي نسبيتي و غير‌نسبيتي (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

محمد نادري : رهيافت هاي تحليلي براي بررسي سيستم هاي با طول كمينه (دانشگاه گيلان - استاد راهنماي دوم)

مهناز معظمي : محاسبه پهناي واپاشي براي سيستم هاي وابسته به زمان نسبيتي و غير نسبيتي (دانشگاه صنعتي شاهرود - استاد راهنماي دوم)

ساناز ياهوزاده : مطالعه نوسانگر هارمونيك و ميرا در مكانيك كلاسيك و كوانتوم و اثرات آن ها بر ساختار هسته(دانشگاه صنعتي شاهرود - راهنماي دوم)

 جوايز و نكات قابل ذكر:

پژوهشگر برتر گروه علوم پايه دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور در چهارمين جشنواره فرهيختگان در سال 1395

پژوهشگر برتر رشته هاي علوم پايه واحدهاي استان سمنان در سال 1394

پژوهشگر برتر كشوري باشگاه پژوهشگران جوان بر اساس شاخص H-Index در سال 1394

پژوهشگر برتر دانشگاه هاي آزاد استان سمنان براي مقاله برتر در سال 1393

پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد گرمسار در سال 1392

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد گرمسار در گروه علوم پايه در سال 1391

پژوهشگر برتر كشوري باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1391

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد گرمسار براي مقاله برتر در سال 1390                 

پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتي شاهرود در بخش دانشجويي در دوره ارشد در سال هاي 87 و دكتري در سالهاي 1389 و 1390

رتبه اول دوره كارشناسي ارشد

رتبه 42 آزمون كارشناسي ارشد رشته فوتونيك در سال 1385

رتبه 127 در زير گروه زبان انگليسي اولين دوره آزمون سراسري زبان هاي خارجي

  اديتور:

Lead Guest Editor

Special Issue on the "Potential Model in high Energy Physics"

Advances in High Energy Physics (2015 IF: 1.83)

سوابق اجرايي:

مدير پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در سال 93

عضو كميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار از تير 94

 

 

 


تاریخ به روز رسانی: 1396/03/29
تعداد بازدید: 2261
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4.19 تعداد کل امتیازها:16
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal