دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی رشته های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه ای سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامی 1398/06/26
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی رشته های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه ای سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی رشته های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه ای سال 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
با حمد و سـپاس بـه درگـاه خداونـد متعـال و بـا تبریـک بـه خواهران و برادرانی کـه در رشـته هـای بـا آزمـون دانشـگاه آزاد اسـلامی پذیرفتـه شـده انـد، اعـلام مـی دارد شـرکت کننـدگان در انتخاب رشته آزمون مذکور میتوانند با مراجعه به سـامانه اعـلام نتـــایج مرکـــز ســــنجش و پـــذیرش دانشــــگاه بـــه نشــــانی
org.azmoon.www
از نتیجه آن مطلع گردند.
زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها برای ثبت نام :
1 -پذیرفتـه شـدگان همـه رشـته هـا بایـد شخصـاً دریکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 25 و 26 شــهریورماه 98 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـ ت نـام بـه واحـدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس:
ir.ac.iau.sanjesh.www
و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس
ir.ac.iau
درج شده است مراجعه نمایند.
 2 -اعـلام شـدگان ذخیـره بایـد در روزهـای تعیـین شـده، بـه واحدهای دانشگاهی مراجعه نموده و آمادگی خود را کتبـاً طبـق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولین مربوطه، برای ثبت نام اعلام نمایند، سـپس در سـاعت 9 صـبح روز چهارشـنبه 27 شهریورماه به واحدهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند تـا در صورت عدم تکمیل ظرفیت با پذیرفته شدگان اصلی و وجـود ظرفیت باقی مانده، با رعایـت حـق تقـدم ردیـف ذخیـره تـا حـد تکمیل ظرفیت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آید.
تبصره : درخصـوص اطلاعـات آن دسـته از اعـلام شـدگان ذخیره که در موعد مقـرر فـرم اعـلام آمـادگی را تکمیـل نمـوده لیکن مطابق ظرفیت مصوب امکان ثبت نـام آنهـا وجـود نداشـته، واحدهای دانشگاهی موظفند با مراجعه بـه سـامانه احـراز هویـت اطلاعات این افراد را حداکثر تا پایان وقت آخرین روز ثبـت نـام درج نماینـد تـا امکـان جایـابی افـراد در اولویـت بعـدی ایشــان براساس تقدم نمره فراهم شود.
3 -عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفتـه نخواهد شد. ضمناً از آنجایی که پـذیرش بـرای برخـی رشـته هـا بـرای دو نیمسال تحصیلی اعلام شده است بعضـی از پذیرفتـه شـدگان ایـن رشته ها با توجه به ظرفیت و تقدم نمره از مهر ماه و یـا بهمـن مـاه سال جاری مشغول بـه تحصـیل خواهنـد شـد . پـذیرش برخـی از رشته/محلها برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود.
4 -پرونده کلیه پذیرفتـه شـدگان علمـی آزمـون سـال 1398 جهت احراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی است و نتیجـه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیت های عمومی سازمان مرکزی به اطلاع واحدهای دانشگاهی خواهد رسید.
5 -دانشـجویان غیــر مشــمول وظیفـه عمــومی (خــواهران یــا برادران دارای کارت معافیـت یـا کـارت پایـان خـدمت ) کـه بـه منظور انتقال، تغییر رشته و یا تغییر مقطع در آزمون مجدد شرکت نموده و پذیرفته شده اند، لازم است ضمن مراجعه به واحد اولیه و ارائه کارنامه اینترنتی قبولی درخواسـت تسـویه حسـاب نمـوده و پس از پرداخـت هزینـه هـای مربـوط مـدارک تحصـیلی خـود را دریافــت و جهــت ثبــت نــام بــه واحــد مقصــد مراجعــه نماینــد (دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نمی باشند).
6 -دانشجویان رشته های علوم پزشکی با تکمیل فرم مربوطه، متعهد میشوند پس از گذراندن دروس علوم پایه، به هر واحدی کــه دانشــگاه بــا توجــه بــه امکانــات خــود از نظــر آموزشــی و بیمارستانی برای ادامه تحصیل آنان تعیین و اعلام مینماید، منتقل شده و ادامه تحصیل دهند و حق هیچگونه اعتراضی در این مورد نداشته باشند.
7 -با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبتنام اتباع خـارجی مقـیم متعاقـب انجـام تشریفات قانونی و بررسی صـ لاحیت هـای اقـامتی اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهـد بـود و تـا قبـل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت میباشد.
8 -شروع کلاسهای درس هر واحد یـا مرکـز دانشـگاهی بـا توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن ماه سـال جـاری و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.
مدارک لازم برای ثبت نام :
1 -اصل دیپلم کامل یا اصل گواهی قبولی پایـان تحصـیلات نظام قدیم متوسطه، اصل گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و یـا اصل دیپلم کامل یا اصل گـواهی قبـولی پایـان تحصـیلات نظـام جدید متوسطه ، به همراه تصویر آنها.
تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبر پایـان دوره را ارائه کند، باید متعهد گردد اصل مدرک را قبل از پایـان نیمسـال اول بــه دانشــگاه تحویــل دهــد و تعهــد مــذکور نیــز همــراه بــا تضمین های مالی (چک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال) میباشد.
2 -اصــل شناســنامه عکــس دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن (اصل شناسنامه صرفاً برای تطبیق خواهد بود.)
3 -اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی (اصل کارت صرفاً برای طبیق خواهد بود).
4 -شـش قطعــه عکــس 4 3 تمــام رخ کــه اخیــراً تهیــه و مشخصات پذیرفته شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد .(بـرای مشمولین 12 قطعه).
5 -اصل و دو برگ تصویرمدرک مشخص کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد.
6 -تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت نـام، فرمهـای مربـوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طرف واحد یا مرکز دانشگاهی در اختیار هر یک از پذیرفته شدگان متقاضی ثبت نام قرار خواهـد گرفت.
7 -مشمولان دیپلمـه ای کـه بـا اسـتفاده از تعهـدات خـدمتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از خدمت دوره ضرورت معاف میباشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادر مـی گـردد باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع (چنانچـه لطمه ای به انجام تعهدات وارد نشود) را ارائه دهند. افـرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفـه عمومی هستند برای ثبت نام لازم است با مجوز وظیفه عمـومی از خدمت ترخیص گردند.
8 -شاغلین نیروهـای نظـامی و انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایران بایستی گواهی موافقـت و معرفـی سـازمان مربوطـه را ارائـه نمایند.
9 -پذیرفته شدگانی که در فرم ثبـت نـام اینترنتـی شـرکت در آزمون، خـود را مشـمول مـاده واحـده مصـوب مجلـس شـورای اســلامی موضــوع اســتفاده از ســهمیه رزمنــدگان و ایثــارگران دانسته اند، باید هنگام ثبت نام فرم مربوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران را تکمیـل و بـه واحـد یـا مرکـز دانشگاهی ارائه دهند. بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت نـام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بودن این قبیـل از دانشـجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت.
میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی :
1 -شهریه پذیرفته شـدگان آزمـون از دو بخـش شـهریه پایـه (ثابـت) و متغیــر تشـکیل شــده کـه در هــر نیمسـال تحصــیلی از دانشجویان دریافـت مـی گـردد . عـلاوه بـر دو مـورد فـوق الـذکر دانشجویان فقط در بدو ورود بـه دانشـگاه و در نیمسـال اول بایـد مبلغ 1500000 ریال بـرای پذیرفتـه شـدگان مقـاطع کارشناسـی و دکترای حرفهای و مبلـغ 1300000 ریـال بـرای پذیر فتـه شـدگان مقطع کاردانی ناپیوسته به عنوان هزینه خدمات اموزشی به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند.
2 -کلیه پذیرفته شدگان آزمون که قصد ثبتنـام دارنـد بایـد شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلـغ 31500 ریـال حـق بیمـه دانشجویی را پس از انجام مراحل ثبتنام صرفاً به حساب جـاری که از طرف محل دانشگاهی اعلام خواهد شد واریز نمایند.
تعداد بازدید: 377
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal